Trustees Committee (2018 -2021)  • Jayantbhai Jholapara

  • Narendrabhai Vadgama

  • Harshadbhai Ghorecha

  • Pranlalbhai Mahidhariya

  • Tusharbhai Kathrecha

  • Rajubhai Panchasara